Friday, September 30, 2005

Ayat Kursi

Dalam sebuah hadis, ada menyebut perihal seekorsyaitan yang duduk di atas pintu rumah. Tugasnya ialahuntuk menanam keraguan di hati suami terhadapkesetiaan isteri di rumah dan keraguan di hati isteriterhadap kejujuran suami di luar rumah. Sebab itulahRasulullah tidak akan masuk rumah sehinggalah Bagindamendengar jawapan salam daripada isterinya. Di saatitu syaitan akan lari bersama-sama dengan salam itu.

Hikmat Ayat Al-Kursi mengikut Hadis-hadis:
1) Barang siapa membaca ayat Al-Kursi apabilaberbaring di tempattidurnya, Allah SWT mewakilkan dua orang Malaikatmemeliharanya hingga subuh.

2) Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir setiapsembahyang Fardhu, dia akan berada dalam lindunganAllah SWT hingga sembahyang yang lain.

3) Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir setiapsembahyang, tidak menegah akan dia daripada masuksyurga kecuali maut dan barang siapa membacanya ketikahendak tidur, Allah SWT memelihara akan dia ke atasrumahnya, rumah jirannya dan ahli rumah-rumahdisekitarnya.

4) Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir setiapsembahyang fardhu, Allah SWT menganugerahkan diasetiap hati orang yang bersyukur, setiap perbuatanorang yang benar, pahala nabi - nabi serta Allahmelimpahkan padanya rahmat.

5) Barang siapa membaca ayat Al-Kursi sebelum keluarrumahnya, maka Allah SWT mengutuskan 70,000 Malaikatkepadanya – mereka semua memohon keampunan danmendoakan baginya.

6) Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhirsembahyang Allah SWT akan mengendalikan pengambilanrohnya dan dia adalah seperti orang yang berperangbersama Nabi Allah sehingga mati syahid.

7) Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi ketikadalam kesempitannescaya Allah SWT berkenan memberi pertolongankepadanya.

Dari Abdullah bin 'Amr r.a. Rasulullah S.A.W.bersabda, "Sampaikanlahpesanku biarpun satu ayat..." Wassalam,"

Utamakan SELAMAT dan sihat untuk Dunia Mu,Utamakan SHOLAT dan ZAKAT untuk Akhirat Mu

SEJARAH AYAT KURSI

Ayat ini diturunkan setelah hijrah. Semasapenurunannya ia telah diiringi oleh beribu-ribumalaikat kerana kehebatan dan kemuliaannya. Syaitandan iblis juga menjadi gempar kerana adanya satuperintang dalam perjuangan mereka. Rasullah s.a.w.dengan segera memerintahkan Zaid bt sabit menulisserta menyebarkannya.

Sesiapa yang membaca ayat Kursi dengan khusyuk setiapkali selepas sembahyang fardhu, setiap pagi danpetang, setiap kali keluar masuk rumah atau hendakmusafir, InsyaAllah akan terpeliharalah dirinya darigodaan syaitan, kejahatan manusia, binatang buas yangakan memudaratkan dirinya bahkan keluarga, anak-anak,harta bendanya juga akan terpelihara dengan izin Allahs. w. t. Mengikut keterangan dari kitab"AsraarulMufidah" sesiapa mengamalkan membacanya setiap harisebanyak 18 kali maka akan dibukakan dadanya denganberbagai hikmah, dimurahkan rezekinya, dinaikkandarjatnya dan diberikannya pengaruh sehingga semuaorang akan menghormatinya serta terpelihara ia darisegala bencana dengan izin Allah.

Syeikh Abu Abbas ada menerangkan, siapa yangmembacanya sebanyak 50 kali lalu ditiupkannya pada airhujan kemudian diminumnya, InsyaAllah Allah akanmencerdaskan akal fikirannya serta Fadhilat AyatAl-Kursi mengikut Hadis-Hadis Rasullullah s. a. w.bersabda bermaksud: "Sesiapa pulang ke rumahnya sertamembaca ayat Kursi, Allah hilangkan segala kefakirandi depan matanya."

Sabda baginda lagi; "Umatku yang membaca ayat Kursi 12kali pada pagi Jumaat, kemudian berwuduk dansembahyang sunat dua rakaat, Allah memeliharanyadaripada kejahatan syaitan dan kejahatan pembesar."

Orang yang selalu membaca ayat Kursi dicintai dandipelihara Allah sebagaimana DIA memelihara NabiMuhammad. Mereka yang beramal dengan bacaan ayat Kursiakan mendapat pertolongan serta perlindungan Allahdaripada gangguan serta hasutan syaitan. Pengamal ayatKursi juga, dengan izin Allah, akan terhindar daripadapencerobohan pencuri. Ayat Kursi menjadi benteng yangkuat menyekat pencuri daripada memasuki rumah.

Mengamalkan bacaan ayat Kursi juga akan memberikankeselamatan ketika dalam perjalanannya. Ayat Kursiyang dibaca dengan penuh khusyuk, Insya-Allah, bolehmenyebabkan syaitan dan jin terbakar. Jika andaberpindah ke rumah baru maka pada malam pertama andamenduduki rumah itu eloklah anda membaca ayat Kursi100 kali, insya-Allah mudah-mudahan anda sekeluargaterhindar daripada gangguan lahir dan batin.

Barangsiapa membaca ayat Al-Kursi apabila berbaring ditempat tidurnya, Allah mewakilkan 2 orang Malaikatmemeliharanya hingga subuh. Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir setiapsembahyang Fardhu, ia akan berada dalam lindunganAllah hingga sembahyang yang lain. Barang siapamembaca ayat Al-Kursi di akhir tiap sembahyang, tidakmenegah akan dia daripada masuk syurga kecuali maut,dan barang siapa membacanya ketika hendak tidur, Allahmemelihara akan dia ke atas rumahnya, rumah jirannya &ahli rumah - rumah di sekitarnya. Barang siapa membacaayat Al-Kursi diakhir tiap-tiap sembahyang Fardhu,Allah menganugerahkan dia hati-hati orang yangbersyukur perbuatan orang yang benar, pahala nabi -nabi juga Allah melimpahkan padanya rahmat.

Barang siapa membaca ayat Al-Kursi sebelum keluarrumahnya, maka Allah mengutuskan 70,000 Malaikatkepadanya, mereka semua memohon keampunan danmendoakan baginya. Barang siapa membaca ayat Al-Kursidi akhir sembahyang Allah azza wajalla akanmengendalikan pengambilan rohnya dan ia adalah sepertiorang yang berperang bersama nabi Allah sehingga matisyahid. Barang siapa yang membaca ayat al-Kursi ketikadalam kesempitan nescaya Allah berkenan memberipertolongan kepadanya.

0 comments: